Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 Khoa Quốc tế - ĐHTN *** Kinh doanh Quốc tế: 80 - Quản trị kinh doanh: 40 - Kế toán: 40 - Quản lý Tài nguyên và môi trường: 40